Ταινίες Ανάλυσης Ούρων

Οι ταινίες ούρων της Siemens 10 παραμέτρων χρησιμοποιούνται τόσο για μέτρηση γενικής ούρων μέσω ημιαυτόματου αναλυτή όσο και απευθείας με το ''μάτι''.περισσότερα
Ταινίες ούρων της MACHEREY NAGEL για μέτρηση με το ''μάτι''.περισσότερα