Μέγεθος κειμένου+-
Εκτύπωση

CA-1500

ΓΕΝΙΚΑ

Συνδυασμός Πηκτικολογικών και Χρωμογονικών Αναλύσεων.

Ευκολία προγραμματισμού με οθόνη αφής και φιλικό στο χρήστη λογισμικό.

Αυτόματη διαχείριση αντιδραστηρίων, δειγμάτων εξετάσεων.

Δυνατότητα αυτόματης αραίωσης δειγμάτων και αντιδραστηρίων ποιοτικής ανίχνευσης και βαθμονόμησης.

Συνεχής φόρτωση δειγμάτων, αντιδραστηρίων / κυβεττών.

Χρήση αρχικών σωληναρίων αιμοληψίας με δυνατότητα θετικής αναγνώρισης των δειγμάτων με αναγνώστη γραμμικού κώδικα.

Δυνατότητα μέτρησης επειγόντων δειγμάτων ανά πάσα στιγμή και κατά τη διάρκεια των μετρήσεων.

Ελεύθερη επιλογή αντιδραστηρίων (open system). Μέτρηση d-dimer σε 7 λεπτά

Δυνατότητα προγραμματισμού 15 παραμέτρων και 20 ελεύθερα προγραμματιζόμενα πρωτόκολλα εξετάσεων.

Χρησιμοποιεί μιας χρήσεως κυβέττες μέτρησης, ανεξάρτητες μεταξύ τους και όχι καθ’ ομάδες ώστε να επιτυγχάνεται οικονομικότερη λειτουργία.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δυνατότητα προσαρμογής διατρητή πωμάτων (δέυτερης γενιάς) καθώς και αυτόματου δειγματολήπτη. Ανάλυση σε πωματισμένο η μη δείγμα.

Μεγαλύτερη από120 test/h για τις πηκτικολογικές εξετάσεις. Περίπου 80 tests/h σε συνδυασμό PT,APTT

xControl, Levy-Jennings Control,westgard, 12 files, 7 παράμετροι, μνήμη 180 αποτελεσμάτων.

Πρόγραμμα διαχείρισης αποτελεσμάτων ασθενών, αποθήκευση πληροφοριών για 300 δείγματα (1500 εξετάσεις)

Ενσωματωμένος εκτυπωτής με δυνατότητα εκτύπωσης καμπυλών και αποτελεσμάτων. Δυνατότητα ενσωμάτωσης scanner.

Δυνατότητα μονόδρομης η αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό υπολογιστή (L.I.S.). 

Μεταφερόμενο στατώ αντιδραστηρίων 39 θέσεων 36– ψυχόμενες θέσεις, 3 – μη ψυχόμενες θέσεις.

Συνδυασμός Πηκτικολογικών και Χρωμογονικών Αναλύσεων Τυχαίας προσπέλασης για PT,a PTT, Fibr, TT, AT III, Prot-C, Batroxobin Time, Lupus Anticoagulant, Heparin, Factors II ,XII, D-Dimers, Pro C Global.

Τριακόσιες (300) θέσεις σωληναρίων αντιδράσεως, 20 κανάλια/θέσεις επώασης, μετρήσεως. 50 θέσεις δειγμάτων 5 θέσεις επειγόντων ( STAT ). 4 θέσεις διαβαθμισμένης ανάδευσης.

Κατασκευαστής: